Wybór języka

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Kwestionariusz samooceny dostawców

Wybierz rodzaj dostawcy:
Jestem Dostawcą Grupy Polpharma
Chciałbym być Dostawcą Grupy Polpharma
Wybierz rodzaj firmy:
Firma zatrudniająca poniżej 20 pracowników
Firma zatrudniająca powyżej 20 pracowników
Kwestionariusz samooceny:
Nazwa Firmy
NIP
Adres siedziby:
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Kraj
Adres zakładu produkcyjnego, jeśli inny niż siedziby firmy
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Kraj
Krok 1 z 6
Informacje o firmie/formie działalności:
Produkty / Usługi:
Teren zakładu m2
Powierzchnia produkcyjna m2
Liczba zakładów produkcyjnych
Całkowita liczba zatrudnionych
Profil firmy:
usługi transportowe – obszar produkcyjny
Obejmują wszystkie dostawy i wysyłki towarów i produktów z obszaru produkcyjnego, tj. substancji, surowców, opakowań, wyrobów gotowych itp.
materiały produkcyjne
Obejmują następujące grupy materiałów produkcyjnych zużywanych w trakcie przebiegu procesów produkcyjnych, podczas prac badawczo-rozwojowych, jak i związanych z zakupem produktów licencyjnych: surowców do syntez, aktywnych substancji farmaceutycznych, substancji uzupełniających, materiałów opakowaniowych, w pełni zapakowanych form gotowych (produkty licencyjne), form gotowych „in-bulk” (produkty licencyjne).
materiały i usługi nieprodukcyjne
Obejmują materiały i usługi: administracyjne (w tym usługi kurierskie), marketingowe, specjalistyczne, promocyjne, usługi eventowe i podróże, doradztwo biznesowe oraz usługi prawne.
materiały i usługi inżynieryjne
Obejmują towary lub usługi zaliczające się do: usług technicznych i inżynieryjnych, materiałów technicznych i części zamiennych, maszyn i urządzeń, usług laboratoryjnych, IT, telekomunikacyjnych i floty samochodowej.
inne...
Kontakt:
Osoba kontaktowa
E-mail
Numer telefonu
Kraj
Krok 2 z 6
1. WARUNKI ZATRUDNIENIA I PRAWA PRACOWNICZE
1.1. Czy firma posiada udokumentowane procedury w zakresie:
Na przykład w postaci odpowiednich zapisów w umowach, regulaminach pracy lub aneksów do umów zawieranych z pracownikami bądź podwykonawcami.
Zapobiegania pracy dzieci?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Wolności zrzeszania się?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Zapobiegania dyskryminacji?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Wynagrodzenia?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Warunków pracy?
Tak
Nie
Nie dotyczy
1.2. Czy osoby młodociane zatrudnione są zgodnie z krajowymi przepisami prawa, z wyłączeniem zatrudnienia do prac niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa?*
Tak
Nie
Firma nie zatrudnia osób młodocianych
1.3. Czy firma zatrudnia pracowników w oparciu o umowy, z określonymi warunkami pracy?
Oczekuje się by, gdzie jest to uzasadnione rodzajem wykonywanej pracy, firma zatrudniała pracowników w oparciu o umowy o pracę.
Tak
Nie
Nie dotyczy
1.4. Czy pracownicy zostali poinformowani o możliwości utworzenia związku zawodowego lub innej organizacji wspierającej prawa pracowników?
Tak
Nie
Nie dotyczy
1.5. Czy firma oferuje pracownikom program szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe?
Tak
Nie
Nie dotyczy
1. WARUNKI ZATRUDNIENIA I PRAWA PRACOWNICZE
1.1. Czy zakład posiada udokumentowane procedury w zakresie:
Na przykład w postaci odpowiednich zapisów w umowach, regulaminach pracy lub aneksów do umów zawieranych z pracownikami bądź podwykonawcami.
Zapobiegania pracy dzieci?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Wolności zrzeszania się?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Jeśli zakład nie posiada procedur w zakresie wolności zrzeszania się, czy pracownicy zostali poinformowani o możliwości tworzenia organizacji reprezentujących ich stanowisko w dialogu z pracodawcą?
Dialog może dotyczyć warunków pracy, wynagrodzenia, dodatkowych świadczeń, etc.
Tak
Nie
Zapobiegania dyskryminacji?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Wynagrodzenia?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Warunków pracy?
Tak
Nie
Nie dotyczy
1.2. Czy osoby młodociane zatrudnione są zgodnie z krajowymi przepisami prawa, z wyłączeniem zatrudnienia do prac niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa?*
Tak
Nie
Nie dotyczy
1.3. Czy zakład zatrudnia pracowników w oparciu o umowy, z określonymi warunkami pracy?
Oczekuje się by, gdzie jest to uzasadnione rodzajem wykonywanej pracy, zakład zatrudniał pracowników w oparciu o umowy o pracę.
Tak
Nie
Nie dotyczy
1.4. Czy przy zakładzie działają związki zawodowe lub inne organizacje wspierające prawa pracowników?
Tak
Nie
Nie dotyczy
1.5. Czy zakład oferuje pracownikom program szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Krok 3 z 6
2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
2.1. Czy firma zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodne ze standardami i przepisami prawa?*
Zapewnione są odpowiednie warunki oświetlenia, stanowiska pracy spełniają wymogi ergonomii, pracownicy mają dostęp do pomieszczenia socjalnego / możliwość podgrzania posiłków, etc.
Tak
Nie
2.2. Czy firma wyposaża pracowników w niezbędne środki ochrony przed zagrożeniami o charakterze chemicznym, biologicznym i fizycznym?*
Tak
Nie
Nie dotyczy
2.3. Czy pracownicy są regularnie szkoleni w zakresie BHP?
Tak
Nie
Nie dotyczy
2.4. Czy w firmie wdrożono certyfikowane normy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Tak, OHSAS 18001
Tak, PN-N-18001
Inne (należy wymienić):
2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
2.1. Czy zakład posiada udokumentowane procedury w zakresie bezpieczeństwa pracy?*
Tak
Nie
Nie dotyczy
2.2. Czy w zakładzie wdrożono certyfikowane normy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?
Tak
Nie
Tak, OHSAS 18001
Tak, PN-N-18001
Inne (należy wymienić):
2.3. Czy zakład zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodne ze standardami i przepisami prawa?*
Zapewnione są odpowiednie warunki oświetlenia, stanowiska pracy spełniają wymogi ergonomii, pracownicy mają dostęp do pomieszczenia socjalnego / możliwość podgrzania posiłków, etc.
Tak
Nie
Nie dotyczy
2.4. Czy zakład wyposaża pracowników w niezbędne środki ochrony przed zagrożeniami o charakterze chemicznym, biologicznym i fizycznym?*
Tak
Nie
Nie dotyczy
2.5. Czy pracownicy są regularnie szkoleni w zakresie BHP?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Krok 4 z 6
3. ŚRODOWISKO NATURALNE
3.1. Czy firma posiada aktualne pozwolenia związane z prowadzeniem działalności powodującej oddziaływanie na środowisko (według wymogów określonych przepisami prawa lokalnego)?*
Typowymi obszarami takiej działalności jest emisja zanieczyszczeń (do powietrza, wód lub / i do ziemi), czy wytwarzanie odpadów.
Tak
Nie
Nie dotyczy
3.2. Czy firma podejmuje działania w celu ograniczenia wpływu swojej działalności na otoczenie, na przykład poprzez ochronę zasobów naturalnych?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Tak, wprowadzenie gospodarki odpadami (w tym segregowanie odpadów, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów)
Tak, ograniczenie zużycia energii
Tak, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych podczas procesów produkcyjnych (np. stosowanie filtrów)
Tak, wprowadzenie niskoemisyjnej floty
Tak, zmniejszenie zużycia wody
Inne (należy wymienić):
3.3. Czy w firmie wdrożono certyfikowane normy w zakresie zarządzania wpływem środowiskowym?
Tak
Nie
Tak, ISO 14001
Tak, EMAS
Inne (należy wymienić):
3. ŚRODOWISKO NATURALNE
3.1. Czy zakład posiada aktualne pozwolenia związane z prowadzeniem działalności powodującej oddziaływanie na środowisko (według wymogów określonych przepisami prawa lokalnego)?*
Typowymi obszarami takiej działalności jest emisja zanieczyszczeń (do powietrza, wód lub / i do ziemi), czy wytwarzanie odpadów.
Tak
Nie
Nie dotyczy
3.2. Czy zakład posiada udokumentowane procedury i / lub strategię w zakresie kwestii ochrony środowiska?
Procedury powinny regulować mechanizmy weryfikacji wpływu środowiskowego i / lub kluczowe cele oraz odnosić się do obowiązujących regulacji, w tym międzynarodowych jak np. do dyrektywy UE (REACH, WEEE, czy inne).
Tak
Nie
Nie dotyczy
3.3. Czy w zakładzie wdrożono certyfikowane normy w zakresie zarządzania wpływem środowiskowym?
Tak
Nie
Tak, ISO 14001
Tak, EMAS
Inne (należy wymienić):
3.4. Czy zakład podejmuje działania w celu ograniczenia wpływu swojej działalności na otoczenie, na przykład poprzez ochronę zasobów naturalnych?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Tak, wprowadzenie gospodarki odpadami (w tym segregowanie odpadów, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów)
Tak, ograniczenie zużycia energii
Tak, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych podczas procesów produkcyjnych (np. stosowanie filtrów)
Tak, wprowadzenie niskoemisyjnej floty
Tak, zmniejszenie zużycia wody
Inne (należy wymienić):
Krok 5 z 6
4. ZARZĄDZANIE I ETYKA
4.1. Czy firma posiada Kodeks postępowania / Kodeks Etyki?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Czy pracownicy mają obowiązek podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Kodeksem?
Tak
Nie
Czy pracownicy są edukowani w zakresie stosowania zasad Kodeksu w praktyce?
Na przykład szkolenia z zasad Kodeksu, webinaria, wydarzenia dla pracowników promujące Kodeks i etyczne postępowanie
Tak
Nie
Czy przewidziano sankcje za niestosowanie wytycznych Kodeksu?
Tak
Nie
Czy zapisy Kodeksu oraz sankcje za ich niestosowanie (jeśli przewidziano sankcje) dotyczą wszystkich pracowników w równym stopniu?
Tak
Nie
4.2. Czy kwestie przeciwdziałania korupcji:
Regulowane są postanowieniami Kodeksu postępowania / Kodeksu Etyki?
Tak
Nie
Firma nie posiada udokumentowanej procedury przeciwdziałania korupcji.
Tak
Nie
Regulowane są w odrębnych dokumentach wewnętrznych?
Na przykład w specjalnej polityce, procedurze antykorupcyjnej lub innych dokumentach opisujących zasady postępowania.
Tak
Nie
4.3. Czy kwestie zapobiegania konfliktom interesu:
Regulowane są postanowieniami Kodeksu postępowania / Kodeksu Etyki?
Tak
Nie
Firma nie posiada udokumentowanej procedury zapobiegania konfliktom interesu.
Tak
Nie
Regulowane są w odrębnych dokumentach?
Tak
Nie
4.4. Czy w firmie funkcjonuje system zgłaszania naruszeń zasad Kodeksu postępowania / Kodeksu Etyki? (jeśli tak, proszę wskazać narzędzia)
W ramach systemu powinno się określić tryb rozpatrywania zgłoszeń oraz mechanizmy zapobiegania ewentulanym szykanom pracowników sygnalizujących nieprawidłowości.
Tak
Nie
Nie dotyczy
Anonimowa skrzynka mailowa / numer telefonu - wewnątrz firmy
Tak
Nie
Anonimowa skrzynka mailowa / numer telefonu - organizacja zewnątrzna
Ustanowienie takiej możliwości ma dodatkowo zapewniać poufność osobie sygnalizującej naruszenia / wątpliwości.
Tak
Nie
Wyznaczono osobę, której pracownicy mogą poufnie przekazać zgłoszenie
Tak
Nie
4.5. Czy firma posiada udokumentowane procedury w zakresie zarządzania ryzykiem?
Tak
Nie
Nie dotyczy
4.6. Czy w organizacji została powołana osoba na poziomie najwyższego kierownictwa odpowiedzialna za kwestie zrównoważonego rozwoju / odpowiedzialności społecznej?
Tak
Nie
Nie dotyczy
4.7. Czy firma posiada strategię zrównoważonego rozwoju / odpowiedzialności społecznej?
Strategia nie musi być długim i złożonym dokumentem. Wystarczy np. pisemne / sformalizowane określenie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju w krótkim i długim okresie.
Tak
Nie
Nie dotyczy
4.8. Czy firma wprowadziła Kodeks postępowania dla swoich dostawców?
Tak
Nie
Nie dotyczy
4.9. Czy w firmie kiedykolwiek przeprowadzono zewnętrzy audyt etyczny?
Poddanie się audytowi etycznemu przeprowadzonemu przez audytora zewnętrznego służy dodatkowej weryfikacji skuteczności zarządzania organizacją w audytowanych obszarach. Przeprowadzenie audytu zewnętrzego w zakresie etyki traktowane jest jako dobra praktyka, nie jako warunek konieczny dla spełnienia wymogów Kodeksu postępowania dla Dostawców Grupy Polpharma.
Tak
Nie
Nie dotyczy
Data ostatniego audytu
Dotyczy wszystich standardów - jeśli firmę poddano audytowi według kilku standardów, należy wskazać datę ostatniego.
Standard, według którego przeprowadzono audyt:
SMETA (nr SEDEX:…)
PSCI
BSCI (numer DBID:...)
SA 9000
Inne
Na przykład według wymogów klienta, SGS Code of Conduct, International Classification for Standards (ICS), Fair Working Conditions (FWC), Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP), Initiative Clause Sociale (ICS), etc.
4.10. Czy firma posiada certyfikowane systemy w zakresie zarządzania jakością?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Tak, GMP
Tak, ISO 9001
Tak, inne niż GMP lub ISO 9001
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bobrowieckiej 6, 00-728 Warszawa, w celu wypełnienia ankiet samooceny Dostawców i w celach archiwalnych. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.
Administratorem danych jest Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bobrowieckiej 6, 00-728 Warszawa. Dane osobowe zbierane są przez Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. w celu wypełnienia ankiet samooceny Dostawców i w celach archiwalnych. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie.
4. ZARZĄDZANIE I ETYKA
4.1. Czy zakład posiada Kodeks postępowania / Kodeks Etyki?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Czy pracownicy mają obowiązek podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Kodeksem?
Tak
Nie
Czy pracownicy są edukowani w zakresie stosowania zasad Kodeksu w praktyce?
Na przykład szkolenia z zasad Kodeksu, webinaria, wydarzenia dla pracowników promujące Kodeks i etyczne postępowanie
Tak
Nie
Czy przewidziano sankcje za niestosowanie wytycznych Kodeksu?
Tak
Nie
Czy zapisy Kodeksu oraz sankcje za ich niestosowanie (jeśli przewidziano sankcje) dotyczą wszystkich pracowników w równym stopniu?
Tak
Nie
4.2. Czy kwestie przeciwdziałania korupcji:
Regulowane są postanowieniami Kodeksu postępowania / Kodeksu Etyki?
Tak
Nie
Regulowane są w odrębnych dokumentach wewnętrznych?
Na przykład w specjalnej polityce, procedurze antykorupcyjnej lub innych dokumentach opisujących zasady postępowania.
Tak
Nie
Zakład nie posiada udokumentowanej procedury przeciwdziałania korupcji.
Tak
Nie
4.3. Czy kwestie zapobiegania konfliktom interesu:
Regulowane są postanowieniami Kodeksu postępowania / Kodeksu Etyki?
Tak
Nie
Regulowane są w odrębnych dokumentach?
Tak
Nie
Zakład nie posiada udokumentowanej procedury zapobiegania konfliktom interesu.
Tak
Nie
4.4. Czy w zakładzie funkcjonuje system zgłaszania naruszeń zasad Kodeksu postępowania / Kodeksu Etyki? (jeśli tak, proszę wskazać narzędzia)
W ramach systemu powinno się określić tryb rozpatrywania zgłoszeń oraz mechanizmy zapobiegania ewentulanym szykanom pracowników sygnalizujących nieprawidłowości.
Tak
Nie
Nie dotyczy
Anonimowa skrzynka mailowa / numer telefonu - wewnątrz zakładu
Tak
Nie
Anonimowa skrzynka mailowa / numer telefonu - organizacja zewnątrzna
Ustanowienie takiej możliwości ma dodatkowo zapewniać poufność osobie sygnalizującej naruszenia / wątpliwości.
Tak
Nie
Wyznaczono osobę, której pracownicy mogą poufnie przekazać zgłoszenie
Tak
Nie
4.5. Czy zakład posiada udokumentowane procedury w zakresie zarządzania ryzykiem?
Tak
Nie
Nie dotyczy
4.6. Czy w organizacji została powołana osoba na poziomie najwyższego kierownictwa odpowiedzialna za kwestie zrównoważonego rozwoju / odpowiedzialności społecznej?
Tak
Nie
Nie dotyczy
4.7. Czy zakład posiada strategię zrównoważonego rozwoju / odpowiedzialności społecznej?
Strategia nie musi być długim i złożonym dokumentem. Wystarczy np. pisemne / sformalizowane określenie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju w krótkim i długim okresie.
Tak
Nie
Nie dotyczy
4.8. Czy zakład wydaje Raport Zrównoważonego Rozwoju lub raport odpowiedzialności społecznej?
Tak
Nie
Nie dotyczy
Nie, ale wydaje raport w zakresie wpływu na środowisko
Nie, ale wydaje raport w zakresie innym niż wpływu na środowisko
4.9. Czy zakład wprowadził Kodeks postępowania dla swoich dostawców?
Tak
Nie
Nie dotyczy
4.10. Czy w zakładzie kiedykolwiek przeprowadzono zewnętrzny audyt etyczny?
Poddanie się audytowi etycznemu przeprowadzonemu przez audytora zewnętrznego służy dodatkowej weryfikacji skuteczności zarządzania organizacją w audytowanych obszarach. Przeprowadzenie audytu zewnętrzego w zakresie etyki traktowane jest jako dobra praktyka, nie jako warunek konieczny dla spełnienia wymogów Kodeksu postępowania dla Dostawców Grupy Polpharma.
Tak
Nie
Nie dotyczy
Data ostatniego audytu
Dotyczy wszystich standardów - jeśli zakład poddano audytowi według kilku standardów, należy wskazać datę ostatniego.
Standard, według którego przeprowadzono audyt:
SMETA (nr SEDEX:…)
PSCI
BSCI (numer DBID:...)
SA 9000
Inne
Na przykład według wymogów klienta, SGS Code of Conduct, International Classification for Standards (ICS), Fair Working Conditions (FWC), Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP), Initiative Clause Sociale (ICS), etc.
4.11. Czy zakład posiada certyfikowane systemy w zakresie zarządzania jakością?
Tak
Nie
Tak, GMP
Tak, ISO 9001
Tak, inne niż GMP lub ISO 9001
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bobrowieckiej 6, 00-728 Warszawa, w celu wypełnienia ankiet samooceny Dostawców i w celach archiwalnych. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.
Administratorem danych jest Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bobrowieckiej 6, 00-728 Warszawa. Dane osobowe zbierane są przez Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. w celu wypełnienia ankiet samooceny Dostawców i w celach archiwalnych. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie.
Krok 6 z 6
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Twój wynik został zapisany i zostanie wysłany na wskazany adres e-mail. W przypadku nie otrzymania wiadomości e-mail, prosimy również o sprawdzenie folderu spam.